Указание към местните власти за домашното образование в Обединеното Кралство

Пример за адекватно законодателство и правителствено отношение, в UK към семействата обучаващи децата си вкъщи.


 

Увод от министъра

Образованието е фундаментално право на всяко дете и ние признаваме,че родителите имат правото да изберат да образоват тяхното дете вкъщи, а не в училище. Тези указания са изготвени за да ръководят местните власти в техните отношения с родителите, които образоват децата си вкъщи.

Родителите са отговорни за това, децата им да получат подходящо образование. Когато родителите изберат да образоват децата вкъщи, ние искаме домашно образованото дете да има положително преживяване. Вярваме, че това се постига най-добре, когато родителите и местните власти си признават едни на други правата и отговорностите и работят заедно. Тези указания имат за цел да изяснят баланса между правото на родителире да образоват своето дете вкъщи и отговорностите на местните власти.

Държавен министър за училищата и учащите: Джим Найт

Заместник министър за училищата: Андрю Адонис

 


 

ЧАСТ І

Въведение

1.1 Домашно образование по желание е терминът, който се използва от Министерството за децата, училищата и семействата (МДУС), за да опише решенията на родителите да осигурят образование за техните деца вкъщи, вместо да ги изпратят на училище. Това е различно от индивидуалното обучение от местната власт или образование, което се осигурява от местните власти на друго място, освен в училище. Тези указания са предназначени да се използват само във връзка с домашното образование по желание. Навсякъде в тези указания „родители” трябва да се разбира като включващо всички тези, които имат родителска отговорност, включително настойници и carers.

1.2 Деца, чиито родители изберат да ги образоват вкъщи не се регистрират в масовите училища, специалните училища, частните училища, академиите, Pupil Referral Units (PRU), колежи, детски домове с образователни помещения или образователни помещения, осигурени от частни агенции за отглеждане на деца. Някои родители може да изберат да наемат частни учители или други възрастни, които да им помагат в осигуряването на подходящо образование, но те не са задължени да го направят. Ученето може да се осъществява на различни места, а не само в семейния дом.

1.3  Целта на тези указания е да подпомогнат на местните власти, да изпълняват своите законови отговорности и да насърчават добрата практика, чрез ясно излагане на законодателната позиция и ролите и отговорностите на местните власти и на родителите по отношение на децата, които се обучават вкъщи.

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ДОМАШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.4  Родителите може да изберат домашното образование по редица причини. Основният интерес на местните власти трябва да бъде дали образованието, което осигуряват родителите, е подходящо, а не причините на родителите да го правят. Следните причини за домашно образование са често срещани, но по никакъв начин не са изчерпателни:

·        Разстояние или достъп до местно училище

·        Религиозни или културни вярвания

·        Философски или идеологически възгледи

·        Недоволство от системата

·        Агресия в училище

·        Като кратковременна мярка по определена причина

·        Нежелание или неспособност на детето да ходи на училище

·        Специални образователни нужди

·        Желание на родителите за по-близки отношения с техните деца

 

ЗАКОНЪТ ОТНОСНО ДОМАШНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2.1 Отговорността за образованието на едно дете принадлежи на неговите родители. В Англия образованието е задължително, училището – не.

2.2 Член 2 от Протокол 1 на Европейската конвенция по правата на човека казва, че:

На никой човек няма да бъде отказано правото на образование......

Родителите имат право да образоват своите деца вкъщи. Параграф 7 от Законът за образованието от 1996 гласи, че:

„Родителят на всяко дете в училищна възраст трябва да го накара да получи ефикасно редовно образование, което е подходящо –

(а) за неговата възраст, способности и наклонности, и

(б) за всички специални образователни нужди които може да има

Или чрез редовно посещаване на училище, или по друг начин.”

2.3 Отговорността за образованието на едно дете принадлежи на неговите родители. „Ефикасно” и „подходящо” образование не са определени в Закона за образованието от 1996, но „ефикасно” се описва общо в казусния закон като образование, което „постига, това, което си е поставило за цел да постигне”, а „подходящо” образование е това, което „предимно подготвя едно дете за живот в общността, на която това дете е член, а не за начина на живот на страната като цяло, стига това да не осуети възможностите на детето по-късно да приеме някаква друга форма на живот, ако желае да направи това.”

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ 

2.4 Родителите може да решат да упражнят своето право, да образоват вкъщи детето си от много ранна възраст и затова детето може да не е било записано предварително на училище. Те може също да изберат домашното образование, през някой друг етап до края на задължителната училищна възраст. Родителите не са задължени да се регистрират, нито да търсят одобрение от местните власти, за да образоват техните деца вкъщи. Родителите, които изберат да образоват своите деца вкъщи, трябва да са готови да приемат пълна финансова отговорност, включително да поемат разходите за всички публични изпити. Обаче, местните власти са насърчени да осигурят подкрепа, доколкото позволяват ресурсите – виж параграф 5. Родителите също трябва да се погрижат техните деца да получат подходящо и редовно образование, докато се обучават вкъщи.

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

2.5 Министерството на училищата, децата и семейството, препоръчва всички местни власти да осигурят писмена информация за домашното образование, която е ясна, точна и която излага позицията на закона, ролите и отговорностите на местните власти и на родителите. Тази информация трябва да бъде на разположение в интернет сайтовете на местните власти и на езиците на местните общности и в алтернативни формати при поискване. Местните власти трябва да осъзнаят, че има много подходи към начина, по който се дава образованието, а не само модел „училище вкъщи”. Това, което е подходящо за едно дете, може да не е подходящо за друго, но всички деца трябва да са нгажирани в учебен процес.

2.6 Местните власти имат законното задължение по параграф 436А от Закона за образованието от 1996 г., вмъкнат в Закона за образованието и инспекциите от 2006 г., да вземат мерки, които да им позволят да установят идентичността, доколкото това е възможно, на децата в техния район, които не получават подходящо образование. Задължението се отнася за деца на задължителна училищна възраст, които не са записани на училище, и които не получават подходящо образование по друг начин (например, вкъщи, частно, или по алтернативен начин). Издаденото указание е ясно, че това задължение не се отнася за децата, които се образоват вкъщи.

2.7   Местните власти не са задължени от закона да осъществяват рутинен контрол върху качеството на домашното образование.

Обаче, по параграф 437 (1) от Закона за образованието от 1996 г., местните власти се намесват, ако изглежда, че родителите не осигуряват подходящо образование. Този параграф казва, че:

„Ако на местните образователни власти изглежда, че едно дете на задължителна училищна възраст в техния район не получава подходящо образование, или чрез редовно присъствие в училище, или по друг начин, те трябва да предадат писмено известие на родителя, с което го задължават да ги увери в границите на определения в известието период, че детето получава такова образование.”

Параграф 437(2) от Закона предвижда, че периодът не трябва да е по-малък от 15 дена, които започват от деня, когато е било предадено известието.

2.8 Преди да се предаде известие според параграф 437(1), местните власти се насърчават да се опитат да разрешат ситуацията по неформален начин. Ако местните власти имат информация, от която изглежда, че родителите не осигуряват подходящо образование, тогава най-очевидният начин на действие е, да помолят родителите за допълнителна информация за образованието, което осигуряват. Тази молба не е същата, като известието по параграф 437(1), и не е задължително да предшества законови процедури. Родителите не са задължени да отговорят на такива запитвания, но ще бъде разумно да направят това.

2.9 Параграф 437(3)се отнася за предаването на заповед за посещаване на училище:

„Ако –

(а) родител, на който е било връчено известие по силата на този под-параграф (1) не увери местните образователни власти в границите на периода, който е уточнен в известието, че детето получава подходящо образование, и

(б) е целесъобразно детето да посещава училище по мнението на властите,

Властите трябва да връчат на родителя заповед (която се нарича в този закон „заповед за посещаване на училище”), в такава форма, която може да се предпише, с което да го задължават да запише детето в училище, което е назовано в тази заповед.”

2.10 Заповед за посещаване на училище трябва да бъде връчвана след като са били предприети всички разумни стъпки в опит да се разреши ситуацията. Във всеки етап, който следва издаването на заповедта, родителите могат да представят доказателства на местните власти, че те вече осигуряват подходящо образование и така да подадат молба за отменянето на заповедта. Ако местните власти откажат да отменят заповедта, родителите могат да отнесат въпроса до министъра. Ако местните власти преследва родителите заради това, че не спазват заповедта, тогава съдът трябва да определи, дали образованието, което е осигурено, е подходящо и ефикасно. Съдът може да отмени заповедта, ако бъде уверен, че родителят изпълнява своето задължение. Той също може да отмени заповедта, когато тя постановява надзор над образованието. Подробна информация за заповедите за посещаване на училище, се съдържа в параграфи 6 до 16: „Осигуряване на редовно присъствие в училище”.

2.11 Там, където властите наложат срок, трябва да се положи всякакво усилие, за да се уверят, че родителите и конкретният отговарящ за домашното образование старши служител от местните власти са на разположение през този период. Министерството препоръчва, времевият срок да не изтича по време на или близо до училищните ваканции, когато може да няма подходяща точка на контакт за родителите с местните власти.

2.12 По силата на параграф 175(1)от Закона за образованието от 2002 г., местните власти имат също задължението да защитават и съдействат за благополучието на децата. Този параграф постановява:

„Местните образователни власти вземат мерки за гарантирането на това, че функциите, които са им поверени в качеството им на местни образователни власти, се упражняват с оглед на закрилата и подпомагане благополучието на децата.”

Параграф 175(1) не разширява функциите на местните власти. Например, той не дава на местните власти да влизат в домовете или да виждат по друг начин децата с цел да контролират домашното образование, което получават.

2.13 Законът за децата от 2004 г., предоставя законодателната рамка за развитието на детски служби така, както са очертани „Всяко дете има значение: Промяна за децата”. Основата и целите на „Всяко дете има значение” могат да бъдат открити в интернет сайта, посветен на тази инициатива. Параграф 10 от Закона от 2004 излага законовата рамка за сътрудничество, която трябва да се изгради от местните власти предвид подобряването на благополучието на децата в техния район.

2.14 Параграф 11, от същия Закон, излага мерките, които трябва да защитят и насърчат благополучието на децата. Този параграф обаче, не поставя никакви допълнителни задължения или отговорности върху местните власти, които надвишават или надхвърлят параграф 175(1) от Закона за образованието от 2002 г. През април 2007 г. бяха актуализирани и публикувани законови указания за мерките, за закрилата и подпомагането на благополучието на децата по силата на параграф 11 от Закона за децата от 2004.

2.15 Както беше очертано по-горе, местните власти имат общи задължения да се погрижат за закрилата и подпомагане благополучието на децата (параграф 175 от Закона за образованието от 2002 г. във връзка с техните функции като местни власти и за други функции според параграфи 10 и 11 от Закона за детето от 2004 г.) Тези правомощия позволяват на местните власти да настояват да видят децата, за да се уверят в тяхното благополучие в случаи, когато имат основания за загриженост (параграф 17 и 47 от Закона за децата 1989). Тези правомощия обаче, не дават на местните власти правото да виждат и да разпитват децата, които са подложени на домашно образование, за да установят дали те получават подходящо образование.

2.16 Когато е сравнително практично, параграф 53 от Закона от 2004 г. излага задълженията на местните власти да вземат под внимание желанията и чувствата на детето по отношение на осигуряването на услуги. Параграф 53 не разширява функциите на местните власти. Например, той не задължава местните власти да установят желанията на детето относно домашното образование, тъй като то не е услуга, която се осигурява от местните власти.

2.17 Параграф 12 от Закона от 2004 г. и регулациите, направени под този параграф (които влязоха в сила на 1 август 2007), осигуряват правната рамка за действието и поддръжката на Контактна точка. Контактната точка ще съдържа само основна демографска и контактна информация, включително мястото, където се образова детето, (за всички деца в Англия) което ще позволи на местните власти да идентифицират и да се свързват лесно и бързо едни с други, така че да могат да откликнат координирано, където това е уместно, на нуждите на едно дете. Допълнителна информация относно Контактна точка се намира на интернет сайта „Всяко дете е от значение”. 


ЧАСТ 3 

ЯСНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

3.1 МДУС препоръчва всички местни власти да изложат писмено своите политики по отношение на домашното образование, и да желаят и да могат да насочат родителите, ако те помолят за това. Местните власти също трябва да дадат ясни подробности за тяхната процедура за оплаквания и да разгледат всички оплаквания деликатно и навреме. МДУС препоръчва също, местните власти редовно да преглеждат политиката си за домашното образование, за да отразява тя настоящия закон и за да съответства на тези указания. Препоръчва се местните власти да търсят участието на семейства с домашно образование и организации на домашното образование, когато развиват своята политика по отношение на домашното образование. Информацията за контакт с организациите на домашното образование може да бъде намерена чрез проучване в Интернет. Параграф 4.10 до 4.11 третират въпроса за  преглеждане на политиките и процедурите.

3.2 Всички страни, които участват в домашното образоване трябва да осъзнават своите роли, права и отговорности. Политиките на местните власти трябва да бъдат ясни, прозрачни и лесно достъпни. Всички процедури за начина, по който да се действа спрямо родители и деца с домашно образование, трябва да бъдат честни, ясни, последователни, не вмешателски и навременни, за да се осигури добра основа за развитието на отношения на доверие.

3.3 МДУС препоръчва на всички местни власти да определят изричен служител с отговорност за политиките и процедурите на домашното образование. Този служител трябва да бъде запознат със закона, политиките и практиките на домашното образование. Местните власти трябва да организират обучение по закона и по методите на домашното образование за всички техни служители, които имат контакт със семейства с домашно образование.

КОНТАКТ С РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА

3.4 Местните власти трябва да признаят, че ученето се провежда в голямо разнообразие от обстановки, а не само в дома. Обаче, ако изглежда, че не се осигурява подходящо образоване, местните власти трябва да се стремят да съберат всяка релевантна информация, която ще им помогне да достигнат до правилно информирано решение. Това трябва да включва търсенето на всякаква допълнителна информация от родителите, която те искат да осигурят, и която обяснява как те осигуряват подходящо образование. На родителите трябва да се даде възможност да отговорят на всички конкретни тревоги, които имат властите. На детето също трябва да се даде възможност, но не е задължително, да присъства на всяка среща, която може да се организира, или да бъде поканено, за да изрази своите възгледи по някакъв друг начин. Родителите не са задължени да отговорят на тези молби за информация или за среща, но за тях ще е разумно да направят това.

3.5 Ако на местните власти изглежда, че едно дете не получава подходящо образование, те може да желаят да се свържат с родителите, за да обсъдят въпроса с продължаването на домашното образование. В обичайните случаи контактът трябва да се направи писмено, с молба до родителите за допълнителна информация. След всеки такъв контакт трябва да се напише писмен доклад и да се изпрати копие от него до родителите, в който да се казва дали властите имат някакви тревоги относно образованието, което се дава и който уточнява какви са те, за да се даде възможност на родителите на детето да отговори на тези тревоги. Там, където бъде идентифициран повод за загриженост относно това дали образованието, което се дава на детето, е подходящо, може да са необходими по-чести контакти, докато се отговори на тези тревоги. Там, където загрижеността заслужава чест контакт, властите трябва да ги обсъдят с родителите на детето, с оглед на това да им помогнат да осигурят подходящо образование, което отговаря на най-добрите интереси на детето.

3.6 Някои родители може да приветстват възможността да обсъдят образованието, което те дават на детето си по време на домашно посещение, но родителите не са задължени по закон да осигурят на местните власти достъп до своя дом. Те може да изберат да срещнат представителя на местните власти на взаимно удобно и неутрално място, с или без присъствието на детето, или да изберат да не се срещат с него въобще. Там, където родителят избира да не позволи достъп до своя дом или до детето, това не представлява само по себе си основание за загриженост относно образованието, което се осигурява. В случаите, при които местните власти не могат да посетят домовете, те трябва, в повечето случаи, да могат да обсъдят и оценят образованието, което дават родителите, по алтернативни начини. Ако родителите изберат да не се срещат, те могат да бъдат помолени да осигурят доказателства, че осигуряват подходящо образование. Ако местните власти помолят родителите за информация, те не са задължени по никакъв начин да се съобразят с молбата, макар, че за тях ще е разумно да го направят. Родителите могат да предпочетат, например, да напишат доклад, да осигурят примери от работата на детето, да посочат одобрението на тяхното образование от трета страна (като независим частен учител) или да осигурят доказателства под някаква друга подходяща форма.

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ 

3.7 Първият контакт между местните власти и домашното образование, често се осъществява, когато родителите решат да образоват децата си вкъщи и се обърнат към училището (в което е записано детето) и/или властите, за да търсят указания относно отписването на тяхното дете от училище. Важно е този първоначален контакт да е конструктивен и положителен, и местните власти трябва да осигурят писмена информация (виж алинея 2.5) за да насочат родителите към поредица полезни контакти като тези, които са описани в алинея 5.1.

3.8 Училището трябва да изтрие името на детето от техния приемен регистър при получаване на писмено известие от родителите, че ученикът получава образование по друг начин, а не в училище. Училищата обаче, не трябва да чакат родителите да им дадат писмено известие, че отписват детето си от училище, за да се посъветват с местните власти. Училищата трябва да изпратят на местните власти известие (като дадат името, адреса на детето и основанието, поради което името му се отписва от регистъра) още щом узнаят за основанието за отписването на детето, и не по-късно от самото отписване на ученика от регистъра. Те трябва също да изпратят до родителите копие на известието до местните власти. Допълнителна информация има в Поддържането на ученически регистри, указанията на министъра за прилагането на регулациите.

3.9 Ако едно дете е регистрирано в училище в резултат на заповед за посещаване на училище, родителите трябва да отменят заповедта на местните власти въз основа на това, че са били взети мерки детето да получи подходящо образование на друго място, преди детето да бъде изтрито от регистъра на училището и образовано вкъщи.

3.10 Местните власти могат да насърчат родителите да им съобщават директно за оттеглянето на детето от училище, но нямат законното право да настояват родителите да правят това. Единственото изключение на това е в случаите, при които детето посещава специално училище по разпоредба на местните власти, при който случай е необходимо допълнително разрешение от властите, преди името на детето да може да бъде изтрито от регистъра.

3.11 Местните власти трябва да помнят, че в началния етап, плановете на родителите може да не бъдат подробни и те все може да не са в състояние да демонстрират всички характеристики на „ефикасно и подходящо” образование, което осигуряват. В такива случаи трябва да се съгласуват разумни срокове за да може родителите да разработят тяхната система.

3.12 Училищата не трябва да се стремят да убеждават родителите да образоват своите деца вкъщи, като начин да избегнат изключване, или понеже детето не ходи редовно на училище. В случая с изключването, те трябва да следват законните указания. Ако ученикът редовно отсъства от училище, училището и местните власти трябва да адресират проблемите за  отсъствията и да използват други средства, с които разполагат. 

ОСИГУРЯВАНЕТО НА РЕДОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

3.13 Родителите са длъжни да осигурят ефикасно, редовно образование, което е подходящо за възрастта, способността и наклонностите на детето. В момента няма законова дефиниция на „редовно”. Децата обикновено посещават училище между 22 и 25 часа на седмица за 38 седмици в годината, но това измерване на „времето за контакт” не се отнася за домашното образование, където има почти постоянен личен контакт и където образованието може да се случва извън обичайните „училищни часове”. Образователните дейности може да бъдат разнообразни по тип и гъвкави. Родителите, които образоват вкъщи, не са задължени да:

·        Преподават националната учебна програма

·        Да осигурят общо и балансирано образование

·        Да имат програма

·        Да имат помещения, които са оборудвани според някакъв конкретен стандарт

·        Да определят часове, през които образованието ще се случва

·        Да имат някакви конкретни квалификации

·        Да правят предварително подробни планове

·        Да спазват училищните часове, дни или срокове

·        Да провеждат официални уроци

·        Да записват работата, която е направена от тяхното дете

·        Официално да оценяват прогреса или да поставят цели за развитието

·        Да възпроизвеждат училищен тип социализация с група от връстници

·        Да отговарят на училищни, възрастово дефинирани стандарти.

Обаче, местните власти трябва да предлагат съвет и подкрепа на родителите по тези въпроси, ако бъдат помолени.

3.14 Важно е да признаем, че има много еднакво валидни подходи към осигуряването на образованието. По тази причина местните власти трябва да вземат под внимание широка гама от информация от домашните образоващи родители в множество формати. Информацията може да бъде под формата на конкретни примери за учене, т.е. снимки, рисунки, модели, дневници на образователните занимания, проекти, оценки, примерни работи, книги, образователни посещения и пр.

3.15 Когато вземат предвид образованието, което родителите осигуряват вкъщи, местните власти може основателно да очакват образованието да включва следните характеристики:

·        Постоянно участие на родителите или на други важни лица, които полагат грижи – очаква се, че родителите или важните възпитатели ще изиграят значителна роля, макар че не е задължително да участват постоянно или активно в осигуряването на образование.

·        Признаване на нуждите, нагласите и стремежите на детето

·        Възможности за детето да бъде стимулирано чрез неговите учебни преживявания

·        Достъп до ресурси/материали, които са необходими, за да се осигури домашно образование за детето – като хартия и химикали, книги и библиотеки, материали за изкуство и занаяти, физическа дейност, информационни и компютърни технологии и възможността за подходящо взаимодействие с други деца и други възрастни.

3.16 Ако местните власти преценят, че не се осигурява подходящо образование, тогава трябва да се направи пълен писмен доклад за фактите, които са установили и трябва да се изпрати веднага на родителите, като уточнява основанията за загрижеността и всички други причини за заключението, че образованието не е подходящо. Ако властите не бъдат убедени, че се осигурява подходящо образование, и родителите, след като им е била дадена разумна възможност да адресират идентифицираните проблеми и да докладват обратно на властите, не направят това, властите трябва да помислят за изпращането на официално известие до родителите по силата на параграф 437 (виж алинея 2.7) преди да пристъпят напред, ако е нужно, към издаването на заповед за задължително присъствие в училище (параграф 437 (1)). Виж алинеи 2.9-2.11.

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)

3.17 Правото на родителите да образоват вкъщи своето дете се отнася еднакво за случаите, при които детето има СОП. Това право не зависи от това, дали детето има свидетелство, че е със специални образователни потребности, или не. В случаите, при които детето има свидетелство, че е със СОП и то се образова вкъщи, местните власти остават със задължението да се уверят, че потребностите на детето се задоволяват.

3.18 Местните власти трябва да обърнат внимание на Special Educational Needs Code of Practice (Правила за практика във връзка със специални образователни потребности). Макар този документ да покрива предимно специалните образователни потребности в училище и в заведенията през ранните години, той дава информация относно СОП, във връзка с домашното образование (алинеи 8.91-8.96 от Правилата). Правилата за практика наблягат върху това, колко е важно местните власти и другите доставчици на услуги да работят в партньорство с родителите. Правилата са законово указание и училищата, местните власти и другите, за които те се отнасят, трябва да ги зачитат. Това означава че, с изключение на цитатите от закона, тези организации не трябва да следват Правилата по буквата, а трябва да могат да оправдаят всяко отклонение от техните указания. Предговорът казва, че Правилата са предназначени да помогнат на тези организации да „вземат ефективни решения, но те не им казват – и не могат да им кажат – какво да направят във всеки индивидуален случай.”

3.19 Ако опитът на родителите да образоват вкъщи дете доведе до вид образование, което не отговаря на нуждите на детето, тогава родителите не са взели „подходящи мерки”, и властите не могат да заключат, че те са освободени от тяхната отговорност да осигурят изпълнение на предписанията в свидетелството. Родителите трябва само да осигурят ефикасно, редовно образование, което е подходящо за възрастта, способностите и наклонностите и за всички специални образователни нужди, които детето може да има, така, както това е дефинирано в Параграф 7 от Закона на образованието от 1996 г. Задължение на властите е да организират изпълнение на уточнените предписания в свидетелството за СОП, освен ако родителят на детето не е взел подходящи мерки, докато свидетелството остава в сила. В някои случаи потребностите на детето се задоволяват най-добре от комбинираните    мерки на родителите и на местните власти. Местните власти трябва да помислят, например, за осигуряването на достъп до допълнителни образователни ресурси или лечения в случаите, където това е подходящо.

3.20 Дори ако местните власти бъдат убедени, че родителите са взели подходящи мерки, те остават задължени да продължат свидетелството за СОП и да го преразглеждат веднъж в годината, след процедурите, изложени в глава 9 от Правилата за практика във връзка със СОП. В някои случаи специалните образователни потребности на детето, които са идентифицирани в свидетелството, ще са свързани с училищна среда, а потребностите на детето може лесно да се задоволяват вкъщи от родителите, без надзора на местните власти. Щом бъде установено, че специалните потребности на едно дете се задоволяват без никаква допълнителна подкрепа от местните власти, може да е подходящо да се помисли за прекратяването валидността на свидетелството. Това може да се направи на годишното преразглеждане или по някое друго време. В случаите, при които свидетелството се преразглежда, трябва ясно да се заяви на родителите, че те са добре дошли да присъстват, но не са задължени за това.

3.21 В случаите, при които властите бъдат убедени, че родителите на детето са взели подходящи мерки, не е необходимо да се посочва училище в част 4 от свидетелството на детето. Трябва да има дискусия между властите и родителите и вместо име на училището, част 4 от свидетелството трябва да споменава вида училище, който местните власти считат за подходящ и, че „родителите са взели свои собствени мерки по параграф 7 от Закона за образованието от 1996 г.”

3.22 Свидетелството също трябва да уточнява всички мерки, които местните власти са се съгласили да направят по силата на параграф 319 от Закона за образованието от 1996 г., за да помогнат на родителите да осигурят подходящо образование вкъщи за своето дете. Ако детето, което ще бъде отписвано от училище, е ученик в специално училище, училището трябва да уведоми местните власти преди името на детето да бъде изтрито от училищния списък, а властите трябва да обмислят дали домашното образование е подходящо преди да променят част 4 от свидетелството на детето.

3.23 Родител, който образова вкъщи детето си може да помоли местните власти да изпълнят законната диагностика или повторна диагностика на специалните образователни потребности на тяхното дете, и местните власти трябва да разгледат молбата в същия законен срок, и по същия начин, както постъпват с всички останали молби. Местните власти трябва да осигурят информация на домашните образователи, която подробно излага процеса на диагностика и отговорностите на местните власти и на домашните образователи по отношение осигуряването на мерките, в случай, че на детето се издаде свидетелство за СОП. Мнението на определения медицински служител трябва да бъде потърсено от местните власти в случаите, при които дете със свидетелство за СОП се образова вкъщи поради трудности, свързани със здравословни нужди или с инвалидност.


ЧАСТ 4 

Развиване на взаимоотношения

4.1 Както бе отбелязано в Увода към тези указания, основната цел на този документ е да подпомогне местните власти при изпълнението на техните законови отговорности по отношение на домашно образованите деца. МДУС се надява, че това ще позволи на местните власти да изградят ефективни отношения с домашните образователи, които да подпомогнат защитата на образователните интереси на децата и на младежите: отношения, които се основават на взаимно разбирателство, доверие и уважение. Указанията очертават редица препоръки, които са насочени към насърчаването на такива взаимоотношения.

4.2 Макар местните власти или домашните образователи да не са задължени по закон да развиват такива отношения, последните често ще осигурят достъп на родителите до всякаква подкрепа, която се предоставя, и ще позволи на властите да разберат по-добре образованието, което родителите осигуряват, както и техните предпочитания. Положителните отношения ще осигурят също добра основа в случаите, при които властите са задължени да разследват твърдения от всякакъв източник, че не се осигурява ефикасно и подходящо образование.

Признаване на разнообразието

4.3 Образованието, което родителите осигуряват, ще отразява разнообразие от подходи и интереси. Някои родители може да желаят да осигурят образование по официален и структуриран начин, като следват традиционна учебна програма и като следват установена седмична програма, която отбелязва училищните часове и срокове. Други родители могат да решат да осигурят по-неофициално образование, което отговаря на развиващите се интереси на тяхното дете. Единият подход не е задължително по-резултатен или по-ефикасен от другия. Макар някои родители да приемат общи съвети и предложения относно ресурси, методи и материали, местните власти не трябва да уточняват учебна програма или подход, който родителите трябва да следват.

4.4 Децата учат по различни начини и по различно време и с различна скорост. Трябва да се разбере, че родителите и техните деца може да се нуждаят от период на приспособяване преди да намерят своя предпочитан начин на учене, и че семействата могат да сменят своя подход в течение на времето. Родителите не са задължени да имат някаква квалификация или обучение, за да осигурят на децата си подходящо образование. Трябва да се отбележи, че родителите с всякакъв образователен, социален, расов, религиозен и етнически произход успешно образоват децата извън училищната среда и тези фактори не трябва сами по себе си да пораждат опасения относно това дали е подходящо образованието, което се осигурява.

Осигуряване на информация за родителите 

4.5 Осигуряването на ясна информация играе важна роля в насърчаването на положителните отношения. Местните власти трябва да предоставят писмена информация и връзки към интернет сайтове за потенциални и съществуващи родители с домашно образование, които са ясни и точни, и които излагат позицията на закона, ролите и отговорностите, по недвусмислен начин. Ние също препоръчваме да се осигурят данни за контакт с организации, които подкрепят домашното образование. Тези данни може да се намерят чрез търсене в интернет. Всяка писмена информация трябва да бъде предоставена на родителите на езиците в местната общност и в алтернативни формати при поискване. От април 2008 г. местните власти ще имат законовото задължение да разширят информацията, която предоставят на родителите, в подкрепа на техните деца.

4.6 Както бе отбелязано в параграф 3.3, при желание на родителите, ние препоръчваме на местните власти да определят лице за контакт с властите, което да е запознато с политиките и практиките на домашното образование, и което да е запознато с широка гама от образователни философии. Ако властите поканят родители да се срещнат с въпросното лице (виж параграф 3.6), всяка такава среща трябва да се проведе на взаимно приемливо място, а детето, за което става въпрос, трябва също да има възможността, но не и задължението, да посети тази среща, или да изрази по друг начин своите възгледи. Или по време на такава среща, или по друг начин, родителите и властите трябва да обсъдят и да се съгласят за това какви бъдещи контакти ще има между тях, като признаят, че в много случаи тези контакти ще бъдат полезни, но не са задължителни по закон. 

Защита

4.7 Благополучието и закрилата на всички деца, на тези, които ходят на училище, и на тези, които учат вкъщи, са от първостепенна грижа и отговорност на цялата общност. Working Together to Safeguard Children 2006 казва, че всички агенции и отделни хора, трябва да се стремят активно да закрилят и подпомагат благополучието на децата. Въпроси от компетенцията на закрила на детето може да се породят както с деца, образовани на училище, така и с деца, образовани вкъщи. Ако в хода на контакт с децата и семействата, или по друг начин, се появят някаква повод за загриженост относно закрилата на детето, тези опасения трябва веднага да бъдат отнесени към съответните власти чрез използването на утвърдените процедури.

4.8 Родителите може да изберат да наемат други хора, които да образоват тяхното дете, макар те самите да продължават да носят отговорността за образованието, което се осигурява. Те също ще бъдат отговорни да гарантират, че хората, които те наемат, са подходящи за работа и достъп до деца. Родителите може да желаят, да се уверят, че това е така, чрез съответни справки, и местните власти трябва да ги насърчават да правят това. Малък брой от местните власти избират да подпомогнат домашно образоващите родители в тази задача, чрез издаването на безплатни справки от Бюрото на криминалния архив за частните учители и МДУС одобрява тази полезна практика. Учители, наети от местната общност или от агенция, също може да работят за родители, които обучават вкъщи, в такъв  случай, такива справки от бюрото на криминалния архив, вече трябва да е издадена на родителите.

 

4.9 Алинеи 2.12 до 2.15 излагат подробно задълженията на местните власти да вземат мерки, за да закрилят и подпомагат благополучието на децата.

Преразглеждане на политики и процедури 

4.10 Местните власти трябва редовно да преразглеждат всички свои процедури и практики спрямо домашното образование, за да видят дали може да бъдат направени подобрения, за да се развият допълнително отношенията и да се задоволят нуждите на децата и на родителите. Организациите за домашно образование и родителите, които обучават вкъщи, трябва да бъдат включени в този процес на преразглеждане. Резултатните прегледи, заедно с деликатното отговаряне на всички оплаквания, ще помогне за запазването на ефективно партньорство.

4.11 Местните власти трябва да помнят, че Бюрото за образователни стандарти докладва за начина, по който местните власти се грижат за семействата с домашно образование, които се намират в техния район. Местните власти трябва постоянно да информират родителите, които обучават вкъщи, и организациите в подкрепа на домашното образование за политиките и процедурите, за прегледите на Бюрото за образователни стандарти и ролята, която те ще имат.

 


 

ЧАСТ 5 

Подкрепа и ресурси 

5.1 Когато родителите изберат да учат вкъщи своите деца, те поемат пълна финансова отговорност за образованието на техните деца.

5.2 Местните власти не получават финансиране, за да подпомагат семействата с домашно образование, и по тази причина нивото и видът подкрепа ще са различни между едни местни власти и други. Обаче, ние препоръчваме на всички местни власти, да възприемат последователен, разумен и гъвкав подход в това отношение, особено там, където се предполага участието на минимални ресурси. Като минимум, местните власти трябва да осигурят писмена информация (която също да е предоставена по интернет) за домашното образование, която да е ясна, точна, и която да излага позицията на закона (виж параграфи 4.5-4.6). Някои местни власти може да имат възможността да предлагат допълнителна подкрепа на родителите с домашно образование, но тя ще е различна в зависимост от техните ресурси. Примери за допълнителна подкрепа включват:

·        Осигуряване на читалня и на заемна библиотека с ресурси за използване от домашно образоващите се деца.

·        Безплатен или с отстъпка прием в местни програми (включително в спортни бази, които се притежават от местната общност).

·        Достъп до ресурсни центрове (включително ресурсите на местно училище, в случаите, когато това е осъществимо)

·        Материали от националната учебна програма и програми, предлагани от други образователни институции.

·        Информация относно образователни посещения и работен стаж.

·        Осигуряване на помощ за идентифициране на изпитни центрове, които желаят да приемат външни кандидати.

Националната учебна програма 

5.3 Макар домашно образованите деца да не са задължени да следват Националната учебна програма, много от тях го правят. Тестовете и изпитите върху националната учебна програма се разработват и провеждат от Qualifications and Curriculum Authority (QCA) от името на министъра. Информация за подпомагане на тези изпити се осигурява по електронен, както и по хартиен път чрез интернет сайта www.qca.org.uk или с обаждане на тяхното издателство на тел. 08700 606015.

5.4 Освен това, интернет сайтът на МДУС на адрес www.dcsf.gov.uk ще позволи достъп до Националната учебна програма и свързаните с нея работни схеми, които имат за цел да установят стандарти във всички училища. Някои документи се разпространяват също чрез публикации на министерството, които могат да бъдат достъпни чрез връзки към сайта на Stationery Office на адрес www.tso.co.uk или на тел. 0845 602 2260.

Служба „Свързване” 

5.5 Служба „Свързване” работи само в Англия. Нейната цел е да осигури подкрепа на всички младежи между 13 и 19 години, и на младите хора, които все още не са навършили 25 години, ако те имат трудност в ученето, за да насърчи, за да даде възможност и да подпомогне тяхното ефективно участие в образованието или обучението. Службата „Свързване”, също подпомага младежи за получаването на подходяща работа и свързано с нея обучение и образование. Нейните услуги и отговорности покриват деца и младежи, които се образоват вкъщи. От април 2008 г. всички местни власти ще бъдат финансирани и ще имат отговорност да осигуряват услугите „Свързване” в техния район. Местната служба „Свързване” е отговорна да осъществява общ преглед на учебния и работния статус на всички младежи, които са на нейна територия и да се стреми да гарантира, че в никакъв  случай няма да бъде пропуснат от отговорностите и обхвата на различните агенции и така да се маргинализира и да се изгуби за системата. Параграфи 117, 119 и 120 от Закона за ученето и уменията от 2000 г. предвижда да предава информация на доставчиците на услуги от служба „Свързване”, която да подлежи на нормалните принципи за защита на данни.

Флекси-обучение 

5.6 „Флекси-обучение” или „гъвкаво посещение на училище” е споразумение между родителя и училището, при което детето е записано на училище и посещава училище само през част от времето; през останалото време детето се образова вкъщи (при разрешено отсъствие от училище). Това може да бъде дългосрочно споразумение или кратковременна мярка по определена причина. „Флекси-обучението” е законна възможност, при условие, че директорът във въпросното училище се съгласи. Детето ще бъде задължено да следва Националната учебна програма, докато е на училище, но не и докато се образова вкъщи. Местните власти трябва да се постараят директорите да бъдат запознати с гъвкавото обучение и как то може да работи на практика. Допълнителна информация има в указанието на МДУС Keeping Pupil Registers.

Ролята на местните власти в подпомагане на трудовия опит 

5.7 Стажът не е задължение по закон. Обаче, целта на правителството е всички ученици от последния етап на своето обучение да имат работен опит през последните две години от задължителното си обучение. Над 95% от учениците от последния етап на училищното обучение започват работа всяка година. Законът във връзка с наемането на деца, като цяло поставя законови ограничения и забрани за работодателите в това отношение. В случаите, където работното място съответства на мерките, които са предприети от местната власт или от държавна институция, с оглед на това да се осигури стаж на учениците, като част от тяхното образование през последните две години от задължителното им обучение, тези ограничения като цяло не се прилагат.

5.8 Децата, които се образоват вкъщи, нямат право да участват в стаж по мероприятия, организирани от местната общност, но ние насърчаваме местните власти да подпомагат родителите на домашно образованите деца, които искат да имат трудов стаж чрез такива мероприятия. В случаите, при които домашно образованите деца участват в такива схеми, трябва да се обмисли степента, в която децата са покрити от мерките, които се вземат за училищните деца във връзка, например, със здравето и безопасността, закрилата на децата и застраховката, често чрез посреднически организации, които са необходими, за да закрилят детето.

Надбавка за продължаване на образованието 

5.9 Надбавката за продължаване на образованието е седмично подпомагане съобразно доходите, което се предоставя на учениците над 16 годишна възраст като стимул да останат да учат в училище или в колеж след изпитите при приключване на 10 клас. Тя не се предоставя на ученици, чиито родители изберат да ги учат вкъщи след 16 годишна възраст.

Акции за откриване на деца, които бягат от училище 

5.10 Когато се планират и се провеждат акции за откриване на деца, които бягат от училище, местните власти трябва да се консултират с School Attendance and Exclusion Sweeps Effective Practice на МДУС. Това включва част от децата, които се образоват извън училищната система. Тези, които участват в акциите, включително полицейските служители, общински служители, хора от местните власти и всеки, който участва в акцията, трябва да бъде напълно запознат с това указание, да действа съобразно него, и да осъзнае, че има много валидни причини за това деца на задължителна училищна възраст да са извън училище.

Цигани, роми и деца на пътуващи 

5.11 Местните власти трябва да разбират и да бъдат чувствителни към различните нрави и потребности на циганските, ромските и пътуващите общности. Важно е тези семейства, които образоват вкъщи, да бъдат третирани по същия начин, като всички останали семейства. Домашното образование не трябва задължително да се счита, че е по-малко подходящо за тях, отколкото за други общности. Когато циганско, ромско или пътуващо семейство с деца на училищна възраст се премести в един район, те са силно насърчени да се свържат с местната служба за подкрепа на образованието на пътуващите за съвет и помощ за достъп до местни образователни учреждения.  Повечето местни власти осигуряват такава услуга. Допълнителни указания може да се получат от Наръчника за добри практики на МДУС за образованието на цигански, ромски и пътуващи деца – Aiming High: Raising the Achievement of Gypsy Traveller Pupils, който може да се получи от отдела за публикации на министерството (справка DfES/0443/2003). Друг (външен) източник на информация е www.gypsy-traveller.org/education/.

Надарени и талантливи деца

5.12 Макар министерството да няма сигурни данни, епизодични данни подсказват, че много домашно образовани деца ще бъдат идентифицирани като надарени и талантливи, ако посещаваха училище. Някои домашно образовани деца може да са изключително способни; други може да имат допълнителни образователни нужди.

5.13 Подкрепата на местните власти за домашно образованите деца трябва да отчита дали те може да бъдат надарени или талантливи. Чрез главните служители за образование за надарени и талантливи, тези деца може да имат достъп до местни и регионални учебни възможности заедно с деца от местните училища. Властите се насърчават да привличат вниманието на родителите към Young Gifted and Talented – Ученическата академия за надарени и талантливи деца и младежи между 4-19 годишна възраст. YG&T е достъпна както за ученици от училище, така и за домашно образовани ученици. Те могат да имат достъп до безплатни и платени възможности, рекламирани в техния Учебен каталог, да използват дискусионните форуми и да се възползват от другите ресурси и помощ, които са налични. Домашно образованите деца и техните родители може да се регистрират в YG&T на адрес: www.dcsf.gov.uk/ygt. 

Български превод copyright © 2010 Радослава Петкова 

Категории: Домашно образование, Закони