Християнски Манифест за Образованието

Това е документ, който представя накратко Библейското учение за образованието и възпитанието на децата. След като повечето християни не са наясно с Библейските инструкции по тези въпроси, положих усилие да изложа ясните указания на Писанията за наредбата към родителите да обучават и възпитават децата си в пътищата на Бога. 

Всичко това е базирано върху разбирането, че Бог е дал децата на родителите, (виж Битие 33:5, 1 Царе 1:27 и Псалм 127:3) като им е вменил неотменими права и отговорности. 

Изход 10:2: „и за да разказваш в ушите на сина си и на внука си това що направих на египтяните, и знаменията, които показах между тях, та да познаете, че Аз съм Господ.”

 • Наставлението на младото поколение е възложено на родителите, бабите и дядовците 

Изход 20:3:  „Да нямаш други богове освен Мене.”

 • Еволюцията и Хуманизма днес са заместили Истинския, Жив Бог. 

Изход 20:12: „Почитай баща си и майка си”

 • Държавните училища унижават родителите и с примера си учат децата също да го правят, като твърдят, че държавата може да възпита децата по-добре от родителите. 

Изход 20:15: „Не кради.”

 • Държавата взема насила пари от притежаващите собственост (които може дори да нямат деца) за да плаща образованието на децата на други хора. Това е легален грабеж (социализъм – вземане от „богатите” за да се образоват бедните) и е неморално. Легалния грабеж е узаконена кражба и е нарушаване на 8-та Заповед.
 • Лицемерно е, че училищата очакват Джони да не мами на писменият тест (да не преписва отговорите от Били – т.е. да краде интелектуалната собственост на Били), но не виждат нищо лошо в това да вземат пари от бащата на Били (т.е. неговата физическа собственост), за да плащат за образованието на Джони.
 • Държавните училища не следват Библейските морални принципи, според които благотворителността или даването на бедните трябва да е напълно доброволно. (Виж Матей 6:1-4). „Всеки трябва да даде толкова, колкото е решил в сърцето си, не със съжаление или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост.” – 2 Коринтяни 9:7
 • Въпреки, че облагането с данъци не е Библейски неморално, таксуването на области, които са извън правилната юрисдикция на държавата (т.е. аборти, образование и т.н.) е неморално. 

Матей 5:19: „И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.” 

Второзаконие 6:6-7, 11:19: „Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш..”

 • Тези стихове описват пример за Христови последователи, центрирани върху Божиите заповеди, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. 

Второзаконие 32:46: „Обърнете сърцата си към всички тия думи, които днес ви заявявам, за които да заръчате и на чадата си да внимават да вършат всичките думи на тоя закон.”

 • Образованието е на първо място моделиране, на второ - инструктиране. Трябва да имате Божият Закон написан върху собственото си сърце. Една стара максима гласи: „Ако нямаш, не можеш да продаваш”. 

Псалм 1:1-2: „Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.”

 • Блажени сме ако избягваме безбожното наставление, което децата ни ще получат в държавните училища, социализацията с греховни съученици и подигравателното, насмешливо държание, което те прихващат в училището.
 • Как е възможно едно дете да размишлява ден и нощ върху Божият закон в държавното училище? Но може да го прави, когато родителите му го учат как да прилага Божият закон към всяка област от живота.
 • Сравнете „благословенията” обещани в този пасаж с „проклятията” във Второзаконие 28 и решете кое желаете да получите. 

Псалм 34:11: „Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.”

 • Как се предполага децата да се научат да се боят от ГОСПОДА? Родителите ги научават с наставление и пример! 

Псалм 78:4: „Няма да го скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши.”

 • Не трябва да позволяваме верността на Бога в историята да бъде променяна, скривана или замаскирана в езическите учебници или от безбожните учители. Родителите трябва да поемат отговорността и да предадат истинската провиденчестка история на децата и внуците си. 

Притчи 1:8: „Сине мой, слушай поуката на баща си, И не отхвърляй наставлението на майка си,”

 • Приема се, че бащата и майката са тези, които поучават. Никой друг не се споменава в Писанията, като имащ това право. 

Притчи 9:10: „Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.”

 • Държавните училища нямат страх от Господа, следователно не могат правилно да предават мъдрост, знание и разбиране. 

Притчи 13:20: „Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.” 

1 Коринтяни 15:33: „Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави"”

 • Не трябва да се позволява на децата да имат глупави другари.
 • Притчи 22:15 ни казва, че глупостта е „вързана” за сърцето на детето.
 • Еклесиаст 4:12 показва, че „тройното въже не се къса скоро.” Трудно е да се развали връзката с глупаци, щом веднъж се установи приятелство с тях.

 

Притчи 22:6: „Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.”

 • Има път, по който детето трябва да върви и родителите трябва да възпитават детето в тази посока, не в посоката на света. 

Исая 38:19б: „Бащата ще извести на чадата си Твоята вярност.”

 • Тази задача е възложена ясно на бащата, не на друга личност или институция. 

Исая 54:13: „Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти.”

 • Децата, които са научили за Господа, като цяло ще бъдат мирни. Обратното също е вярно. 

Еремия 10:2a: „Така казва Господ: Не учете пътя на народите.”

 • Коя част от „Не учете пътя на народите” не разбираме? 

Йоил 1:3: „Разкажете това на чадата си, И чадата ви нека го разкажат на своите чада, И техните чада на друго поколение.”

 • Образованието се разбира най-добре, като екипиране на всяко следващо поколение да обучава следващото. Това е семеен проблем, а не правителствено задължение. 

Матей 10:32-33: „И тъй всеки който изповяда Мене пред човеците ще го изповядам и Аз пред Отца Си. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.”

 • Йоан 1:3 и Колосяни 1:16 заявяват, че Исус е направил света. Държавните училища твърдо отричат това. Следователно, те са отречени от Христос. 

Матей 28:18: „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.” 

Матей 12:30 и Лука 11:23 Исус казва, „Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.”

 • Държавните училища заИсус ли са? Признават ли те Неговата власт над образованието и над всички други области от живота? Ако не, значи те са в открит бунт срещу Него. 

Колосяни 2:3: Исус е този „в Когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.” 

Притчи 1:7:  Страх от Господа е начало на мъдростта; Но безумните презират мъдростта и поуката.”

 • Въпреки ясното учение на Писанията, държавните училища учат, че Исус няма нищо общо с образованието и следователно произвеждат глупаци. 

Матей 18:5-6: „И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини.”

 • Изследванията показват, че между 65-88% от всички младежи посещавали църковни събрания, става въпрос само за тези, които са индоктринирани в държавните училища, изоставят вярата си до първи курс в колежа. 

Матей 19:14б: „А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство”

 • Не трябва да позволяваме на децата си да бъдат спъвани от други влияния (светски учители) в Пътят към Бога. 

Матей 22:20-21: „Той им каза: Чий е този образ и надпис? Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.”

 • Римската монета, която Исус ползва като илюстрация, носеше лика на Цезар, затова Исус каза да го дадат на него. Обаче, Битие 1:27 ни казва, че децата носят лика на Бога, затова трябва да ги даваме на Бога, не на Цезар. 

Лука 6:39-40: „Каза им една притча: Може ли слепец да води слепеца? Няма ли да паднат и двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.”

 • Християнският родител не трябва да предава воденето на детето си на някой, който е духовно сляп. Образованието е ученичество. Ученика става като учителя. Искате ли детето ви да стане като атеистичния си учител? 

Римляни 14:23б: „а всичко, което не става от убеждение е грях.”

 • Държавните училища не са в позиция, която им позволява да поучават вяра в  Бога. 

2 Коринтяни 6:13-18: „И тъй, във вид на еднакво възмездие, (като на чада говоря), разширете и вие сърцата си. Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината? и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия? и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде". Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема, И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ.”

 • Забранено ни е да си партнираме с езичници в образованието на децата ни. 

Ефесяни 6:4: „И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.”

 • Работа на таткото е да възпита децата си в Библейска „култура” и „наставление” Господно. 

Колосяни 2:8: „Внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.”

 • Образованието трябва да е изградено върху основата на Христос, не върху хуманистично мислене. 

1 Солунци 2:11: „като знаете как увещавахме и утешавахме всеки един от вас, като баща чадата си.”

 • В този стих, гръцката дума използвана за „увещавахме” може да се преведе и като „канехме” или „призовавахме близо до нас”, думата използвана за  „утешавахме” означава още „успокоявахме” или „умолявахме”.
 • В Библията е прието, че бащите поемат отговорността за това да привлекат децата към себе си за наставление, утешение и да се държат кротко с тях, както и да налагат физическо наказване, при нужда.
 • Забележете, че стиха казва „чадата СИ” , става дума за нашите деца, а не за децата на някой друг. 

1 Тимотей 3:4 и 3:12: „който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена, и да управляват добре чадата си и домовете си.”

 • Църковните водачи трябва да бъдат пример за останалите членове на Тялото Христово, като поемат отговорността да управляват собствените си домове. Ако не възпитават успешно децата си в следване на Бога, тогава не са приемливи за водачи в Църквата. 

Тит 2:4: „за да могат по-старите жени да съветват младите жени да обичат мъжете и децата си,”

 • Основната отговорност на млада омъжена жена е към собственият й съпруг и деца, а не към някой друг. 

Евреи 11:6: „ А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.”

 • Според Евреи 11:6, държавните училища не могат да са угодни на Бог, защото те отказват да учат учениците, че Той съществува и може да бъде познат. 

Притчи 16:25: „Има път, който се вижда прав на човека. Но краят му е пътища към смърт,” 

Яков 4:17: „Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.”

 

Статията е взета оттук

Превод от Английски език: Дариел Кремов (домашен ученик)

Категории: Домашно образование, Религия и образование, Философия, Закони